เครื่องหมายและวัตถุประสงค์

 เครื่องหมายของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

 Capture1

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องหมายและวัตถุประสงค์

ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคมผู้ให้อาหารผ่านทางหลอดเลือดและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

เนื่องจากคุณประโยชน์จากโภชนบำบัดในผู้ป่วยหนักมีความสำคัญมากดังนั้น  ความไม่สนใจหรือเอาใจใส่ในเรื่องโภชนาการในผู้ป่วยเหล่านี้นั้นจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องอาศัยทีมงานที่เข้มแข็งและรอบรู้ในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติสมาคม

คณะกรรมการผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ.2560 - 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

  

1. พอ. นพ. อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ นายกสมาคม
2. รศ. ดร. พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์ อุปนายก
3. ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝึกอบรมและสอบ
4. นางสาว ส่งศรี แก้วถนอม เหรัญญิก
5. นางสาว ธัญวรินทร์ ตั้งเสริมวงศ์ นายทะเบียน
6. พท.หญิง พญ. สิรกานต์ เตชะวณิช ประธานฝ่ายวิชาการและวารสาร
7. นางสาว อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ ปฏิคม
8. รศ. พญ. ประณิธิ หงสประภาส กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. นพ. สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ กรรมการตัวแทนภาคกลาง
10. พญ. ศิรินทร์ จิวากานนท์ กรรมการตัวแทนภาคใต้
11. ผศ. พญ. ศุภวรรณ บูรณพิร กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
12. นพ. วินัย อึงพินิจพงศ์ กรรมการฝ่ายพัฒนางานบริบาลทางสาธารณสุข
13. รศ. ดร. ภกญ.จงจิตร อังคทะวานิช กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
14. ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กรรมการฝ่ายจริยธรรมและแนวทางเวชปฏิบัติ
15. ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ กรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
16. รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ กรรมการฝ่ายวิจัย
17. รศ. พญ.นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร กรรมการ
18. น.อ.หญิงบุชชา พราหมณสุทธิ์ กรรมการ

 

 

pdfimage
 ดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2558 - 2559

 

 
 

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2560 - 2561

 

1. ศ.เกียรติคุณนพ.จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษา
2. พล.อ.ท.นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ ที่ปรึกษา
3. ศ. เกียรติคุณนพ.สุรัตน์ โคมินทร์ ที่ปรึกษา
4. ศ.เกียรติคุณพญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ ที่ปรึกษา
5. พล.อ.ต.นพ.วิบูลย์ ตระกูลฮุน ที่ปรึกษา
6. ผศ.นพ.ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ ที่ปรึกษา
7. รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษา
8. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ที่ปรึกษา
9. อาจารย์รุจิรา สัมมะสุต ที่ปรึกษา
10. นางสาวศิริยา โชควิวัฒนวนิช ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการและวารสาร

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี 2560-2561

  

1 นางสาวส่งศรี แก้วถนอม ที่ปรึกษา
2 น.อ. หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ์ ที่ปรึกษา
3 พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์ เตชะวณิช ประธาน
4 อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน อนุกรรมการ
5 ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ อนุกรรมการ
6 รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ
7 อ.พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล อนุกรรมการ
8 นพ. สรวิเชษฐ์ รัตนไชยวงศ์ อนุกรรมการ
9 พญ. นวพร นภาทิวาอำนวย อนุกรรมการ
10 ผศ.พญ.ศานิต ชานศวกุล อนุกรรมการ
11 ผศ. พญ. พัชราภา ทวีกุล อนุกรรมการ
12 อ. นพ. นริศร ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
13 อ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย อนุกรรมการ
14 นพ. ชีพาคม ภาภัทราดล อนุกรรมการ
15 พ.ต.หญิง นิลภา สุขเจริญ อนุกรรมการ
16 ร.อ.หญิง ประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์ อนุกรรมการ
17 ภกญ. อ. ดร.ดาราพร รุ้งพราย อนุกรรมการ
18 พ.ต.หญิง กรกต วีรเธียร อนุกรรมการ
19 ภกก.รชตะ ปาระดี อนุกรรมการ
20 นางสาวธีรพร ชมภูแสง อนุกรรมการ
21 อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร อนุกรรมการ
22 อ. ภกญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง อนุกรรมการ
23 นางสาวยุพา ชาญวิกรัย อนุกรรมการ
24 นางสาวรุ่งนภา สารศักดิ์ อนุกรรมการ
25 ภกญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ อนุกรรมการ
26 ภกญ. นลินี อิ่มเอิบสิน อนุกรรมการ
27 อ.พญ.ชโลบล เฉลิมศรี อนุกรรมการ
28 นางสาวจันจิรา ประภากรณ์ เลขานุการและอนุกรรมการ
29 นางสาวอุษณีย์ ยะตินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ

 

 

 pdfimage
 ดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2556 - 2557

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2534-ปัจจุุบัน

รายชื่อคณะกรรมการ

ชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2534 

 

  ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานชมรม
  ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานฝ่ายบริหาร
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เพียรวิทย์   ตันติแพทยางกูร รองประธานฝ่ายวิชาการ
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชนา สาทรกิจ กรรมการและเหรัญญิก
  ศ. นพ.พิภพ จิรภิญโญ กรรมการและบรรณาธิการวารสารชมรม ฯ
  ศ. พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยบรรณาธิการ
  นางสาวศิริยา โชควิวัฒนวนิช กรรมการและนายทะเบียน
  ภก.ปริญญา โชติคุณ  กรรมการและเลขานุการ
  นายไชยยศ  ตนประเสริฐ          กรรมการ, ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
  พล.อ.ท. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ กรรมการ
  อาจารย์รุจิรา สัมมะสุต กรรมการ
  ผศ. นพ.วาทิต วัฒนศัพท์ กรรมการ
 

 

pdfimage
ดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2534 - ปัจจุบัน

 

 

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top