รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2534-ปัจจุุบัน

รายชื่อคณะกรรมการ

ชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

รายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2534 

 

  ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานชมรม
  ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานฝ่ายบริหาร
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เพียรวิทย์   ตันติแพทยางกูร รองประธานฝ่ายวิชาการ
  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชนา สาทรกิจ กรรมการและเหรัญญิก
  ศ. นพ.พิภพ จิรภิญโญ กรรมการและบรรณาธิการวารสารชมรม ฯ
  ศ. พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยบรรณาธิการ
  นางสาวศิริยา โชควิวัฒนวนิช กรรมการและนายทะเบียน
  ภก.ปริญญา โชติคุณ  กรรมการและเลขานุการ
  นายไชยยศ  ตนประเสริฐ          กรรมการ, ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
  พล.อ.ท. นพ.สญชัย ศิริวรรณบุศย์ กรรมการ
  อาจารย์รุจิรา สัมมะสุต กรรมการ
  ผศ. นพ.วาทิต วัฒนศัพท์ กรรมการ
 

 

pdfimage
ดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2534 - ปัจจุบัน

 

 

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top