คณะอนุกรรมการ

รายชื่อคณะอนุกรรมการวิชาการและวารสาร

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

วาระปี 2560-2561

  

1 นางสาวส่งศรี แก้วถนอม ที่ปรึกษา
2 น.อ. หญิง บุชชา พราหมณสุทธิ์ ที่ปรึกษา
3 พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์ เตชะวณิช ประธาน
4 อ. นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน อนุกรรมการ
5 ผศ. ดร. นพ. วีระเดช พิศประเสริฐ อนุกรรมการ
6 รศ. ดร. นพ. กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ อนุกรรมการ
7 อ.พญ.จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล อนุกรรมการ
8 นพ. สรวิเชษฐ์ รัตนไชยวงศ์ อนุกรรมการ
9 พญ. นวพร นภาทิวาอำนวย อนุกรรมการ
10 ผศ.พญ.ศานิต ชานศวกุล อนุกรรมการ
11 ผศ. พญ. พัชราภา ทวีกุล อนุกรรมการ
12 อ. นพ. นริศร ลักขณานุรักษ์ อนุกรรมการ
13 อ. พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย อนุกรรมการ
14 นพ. ชีพาคม ภาภัทราดล อนุกรรมการ
15 พ.ต.หญิง นิลภา สุขเจริญ อนุกรรมการ
16 ร.อ.หญิง ประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์ อนุกรรมการ
17 ภกญ. อ. ดร.ดาราพร รุ้งพราย อนุกรรมการ
18 พ.ต.หญิง กรกต วีรเธียร อนุกรรมการ
19 ภกก.รชตะ ปาระดี อนุกรรมการ
20 นางสาวธีรพร ชมภูแสง อนุกรรมการ
21 อ.วรัญญา เตชะสุขถาวร อนุกรรมการ
22 อ. ภกญ. ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง อนุกรรมการ
23 นางสาวยุพา ชาญวิกรัย อนุกรรมการ
24 นางสาวรุ่งนภา สารศักดิ์ อนุกรรมการ
25 ภกญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ อนุกรรมการ
26 ภกญ. นลินี อิ่มเอิบสิน อนุกรรมการ
27 อ.พญ.ชโลบล เฉลิมศรี อนุกรรมการ
28 นางสาวจันจิรา ประภากรณ์ เลขานุการและอนุกรรมการ
29 นางสาวอุษณีย์ ยะตินันท์ ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ

 

 

 pdfimage
 ดาวน์โหลดรายชื่อคณะกรรมการประจำปี 2556 - 2557

 

 

สมาชิก*** หมด ***
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Baxter  BBRAUN   logo ThaiOtsuka

สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

SOCIETY OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION OF THAILAND

สถานที่ตั้งสมาคมฯ : เลขที่ 315 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ราชวิถี พญาไท กรุงเทพ 10400
E-mail : spentcenter@gmail.com โทรศัพท์ : 087-0305301

Go to top